Literatura

 1. Szczepkowski M., Szczepkowska B., Ulikowski D. 1999 - Podchów narybku szczupaka (Esox lucius) w obiegu recyrkulacyjnym na paszy sztucznej - Komunikaty Rybackie 6: 20-21.
 2. Szczepkowska B., Szczepkowski M. 2001 - Wpływ wielkości paszy na wzrost i przeżywalność wylęgu szczupaka (Esox lucius L.) w warunkach kontrolowanych - Komunikaty Rybackie 5: 23-26.
 3. Szczepkowski M. 2002 – Tarło szczupaka – dlaczego nie zawsze udane – W: Wybrane problemy rybactwa w 2001 roku, red. A. Wołos. Wyd. IRS, Olsztyn: 131-138.
 4. Szczepkowski M, Szczepkowska B. 2003 – Porównanie trzech pasz w podchowie larw szczupaka (Esox lucius L.) - W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilaktyka, red. Z. Zakęś i in. Wyd. IRS, Olsztyn: 89-90.
 5. Szczepkowska B., Szczepkowski M. 2003 – Wzrost narybku szczupaka (Esox lucius L.) karmionego różnymi dawkami paszy - W: Ryby drapieżne, rozród, podchów, profilaktyka, red. Z. Zakęś i in. Wyd. IRS, Olsztyn: 91-94.
 6. Szczepkowska B., Szczepkowski M. 2004 – Wpływ zagęszczenia obsady na wyniki wychowu narybku szczupaka (Esox lucius) – Komunikaty Rybackie 1: 1-3.
 7. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2004 – Próba oceny przejścia na pokarm naturalny narybku ryb drapieżnych pochodzących z intensywnego chowu na paszach sztucznych – W: Stan i uwarunkowania rybactwa w 2003 roku, red. M. Mickiewicz i A. Wołos. Wyd. IRS, Olsztyn: 55-63.
 8. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2005 – Wyniki podchowu narybku szczupaka (Esox lucius) przy różnych zagęszczeniach obsad – W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków, red. Z. Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 159-162.
 9. Szczepkowski M., Szczepkowska B., Wunderlich K. 2006 – Wykorzystanie narybku szczupaka (Esox lucius) pochodzącego ze sztucznego chowu do zarybień stawów – wstępne wyniki i obserwacje – Komunikaty Rybackie 5: 1-3.
 10. Szczepkowski M., Szczepkowska B., Saczek W. 2006 – Wybrane wskaźniki sztucznego rozrodu szczupaka (Esox lucius) prowadzonego w wylęgarni Doświadczalnego Ośrodka Zarybieniowego „Dgał” w Pieczarkach – W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków, red. Z. Zakęś i in. Wyd. IRS, Olsztyn: 293-299.
 11. Szczepkowski M., Wunderlich K., Szczepkowska B. 2006 – Podchów młodocianych stadiów szczupaka (Esox lucius) w różnych typach basenów - W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków, red. Z. Zakęś i in. Wyd. IRS, Olsztyn: 301-305.
 12. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2008 – Kontrolowany rozród szczupaka – podstawy i innowacje - Warsztaty teoretyczno-praktyczne, Innowacyjne metody w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka, wyd. IRS Olsztyn: 81-86.
 13. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2008 - Rozród i przetrzymywanie wylęgu szczupaka (Esox lucius L.) - W: Elementy nowoczesnej akwakultury ryb - rozród, inkubacja ikry i profilaktyka, red. M.J. Łuczyński i in. Wyd. IRS, Olsztyn: 135-153.
 14. Zakęś Z., Szczepkowski M., Demska-Zakęś K., Jesiołowski M. 2009 - Zapotrzebowanie tlenowe i wydalanie amoniaku przez młodocianego szczupaka podchowywanego w obiegach recyrkulacyjnych - Komunikaty Rybackie 6:
 15. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2011 – Wpływ koloru wewnętrznych ścian basenów na wyniki podchowu juwenalnego szczupaka (Esox lucius) – W: Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS, Olsztyn: 153-160.
 16. Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2012 – Growth and survival in earthen ponds of different sizes of juvenile pike reared in recirculating aquaculture systems – Archives of Polish Fishieries 20: 267-274.
 17. Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2013 – Wzrost i przeżywalność różnych form juwenalnego szczupaka wychowanego w systemach recyrkulacyjnych – Komunikaty Rybackie 1: 29-33.
 18. Kozłowski M., Szczepkowski M., Zakęś Z. 2013 – Podchów larw sandacza (Sander lucioperca) w skali technicznej – praktyczne uwagi i spostrzeżenia – W: Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 37-45.
 19. Szczepkowski M., Zakęś Z., Wunderlich K., Szczepkowska B., Kapusta A. 2014 – Wstępne wyniki zarybień jezior narybkiem sandacza wychowanym w systemie recyrkulacyjnym – W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku (Red.) M. Mickiewicz, A. Wołos. IRS Olsztyn: 133-142.
 20. Zakęś Z., Szczepkowski M., Pietrzak-Fiećko R., Modzelewska-Kapituła M., Hornatkiewicz-Żbik A.. 2014 – Odłowy tarlaków szczupaka w województwie warmińsko-mazurskim – uwagi na temat jakości filetów ryb po tarle – W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku (Red.) M. Mickiewicz, A. Wołos. IRS Olsztyn: 143-154.
 21. Zakęś Z., Kapusta A., Hopko M., Szczepkowski M., Kowalska A. 2015 – Growth, survival and tag retention in juvenile pikeperch (Sander lucioperca) in laboratory conditions – Aquaculture Research, 46: 1276-1280.
 22. Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2014 – Efektywność zarybień stawów ziemnych różnymi grupami wielkości narybku szczupaka (Esox lucius) i sandacza (Sander lucioperca) wychowanymi w systemach recyrkulacyjnych - wyniki wstępne – W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 59-66.
 23. Kowalska A., Kapusta A., Szczepkowski M., Zakęś Z. 2014 – Przegląd metod znakowania stosowanych w badaniach ichtiologicznych – W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 113-136.
 24. Kapusta A., Szczepkowski M., Zakęś Z. 2014 – Zastosowanie biotelemetrii do gospodarowania populacjami ryb drapieżnych w jeziorach – W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 137-147.
 25. Zakęś Z., Szczepkowski M. 2015 – Potencjalne możliwości stosowania intensywno-ekstensywnej metody podchowu ryb drapieżnych (RAS → stawy ziemne) – Szkolenie producentów ryb, Słok k/ Bełchatowa. Materiały szkoleniowe, PTR Poznań: 90-96.
 26. Szczepkowski M., Zakęś Z., Szczepkowska B., Piotrowska I., Kozłowski M., Wunderlich K., Kapusta A. 2015 – Tag retention, growth rate, and survival of juvenile pike tagged with visible implant elastomer and coded wire tags – Bulgarian Journal of Agricultural Science (w druku).
 27. Zakęś Z., Szczepkowski M., Szczepkowska B., Kowalska A., Kapusta A., Jarmołowicz S., Piotrowska I., Kozłowski M., Partyka K., Wunderlich K., Hopko M. 2015 – Effects of stocking earthen ponds with pikeperch (Sander lucioperca (L.)) fingerlings reared in recirculating aquaculture systems - effects of fish size and presence of predators – Bulgarian Journal of Agricultural Science (w druku).
 28. Zakęś Z., Szczepkowski M., Kapusta A., Rożyński M., Stawecki K., Pyka J., Szczepkowska B., Wunderlich K., Kozłowski M., Kowalska A., Hopko M. 2015 – Z akwakultury do natury. Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych (Red.) Z. Zakęś, M. Szczepkowski. Wyd. IRS, Olsztyn, 224 s.